بازی های مورد نظر خود را انتخاب کنید

جزییات سفارش

دستگاه شما پلی استیشن
بسته شما (ظرفیت/بازی) یک بازی انتخابی
هزینه سفارش 250 هزار تومان
لیست بازی های انتخابی
بازی ای انتخاب نشده است