بازی های مورد نظر خود را انتخاب کنید

جزییات سفارش

دستگاه شما پلی استیشن
بسته شما (ظرفیت/بازی) ده بازی انتخابی
هزینه سفارش 800 هزار تومان
لیست بازی های انتخابی
بازی ای انتخاب نشده است